Moduł enova Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.

Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:

  • Członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji.
  • Członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.

Ewidencja członków obejmuje:

  • rejestrację danych członka lub kandydata na członka,
  • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
  • procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność składek członkowskich obejmuje:

  • definiowanie  zasad  naliczania  składek,  z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,
  • okresowe naliczanie składek członkowskich,
  • rejestrację wpłacanych składek,
  • kontrolę stanu opłacenia składek (ściągalności składek), ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków, za poszczególne okresy i narastająco, umarzanie składek.

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych, co zapewnia wspólne dla całego systemu enova zarządzanie płatnościami, a także z modułem Księga Handlowa oraz modułem Handel.