Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych jest integralnym elementem systemu enova365, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie.

Zadaniem modułu  jest ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie – oznacza to, że gromadzi się tu wszystkie informacje w postaci dokumentów, czy zapisów związane ewidencją kasowo-bankową. Informacje do ewidencji mogą trafiać w dwojaki sposób:

 • Mogą być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio.
 • Mogą pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

System enova365 został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów, które związane są z prowadzeniem rozrachunków,  rozliczeń z  kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami.

Moduł umożliwia:

 • Wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie.
 • Sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych.
 • Obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych.
 • Rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki.
 • Wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów oraz dla pracowników.
 • Prowadzenie raportów bankowych: Bank Przyjmie, Bank Wypłaci.
 • Weryfikację raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie na bieżąco.
 • Tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany.
 • Rozrachunki z kontrahentami, pracownikami, urzędami (w tym rozrachunki walutowe).
 • Dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenia sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty).
 • Raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).

Na  funkcjonalność  opcji  Ewidencja  Środków  Pieniężnych składają się:

 • Raporty – definiowanie nagłówków raportów kasowych i nagłówków wyciągów bankowych oraz ewidencjonowanie wy- płat i wypłat bankowych.
 • Dokumenty kasowe – tworzenie dokumentów kasowych na podstawie kwitków KP i KW, raporty kasowe.
 • Przelewy – ewidencjonowanie, na pod- stawie listy zobowiązań, przelewów dla kontrahentów, pracowników oraz przelewów do urzędu skarbowego i ZUS-u. Z tej opcji prowadzona jest również komunikacja z systemami homebankingu w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej.
 • Zobowiązania i należności – zestawienie wszystkich zobowiązać i należności w różnych przekrojach. Przelewy są wystawia- nie z listy zobowiązania i należności.
 • Rozrachunki  –  lista  dokumentów  (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach, można tutaj parować rozrachunki, kompensować je i rozliczać.
 • Ewidencja dokumentów rozliczeniowych – tutaj ewidencjonowane są wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek, delegacji.