System kadrowo-płacowy - w wersji złotej, przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, w tym agencji pracy tymczasowej. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów, w większości przypadków może być zrealizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje, dozwoloną prawem pracy, swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Program współpracuje z Programem Płatnika i dowolnymi czytnikami - Rejestratorami Czasu Pracy (RCP). Konstrukcja programu gwarantuje pełną współpracę z programami pakietu MS Office. Integracja dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, …, wypowiedzenie, świadectwo pracy) jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika programu. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków. System spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Kadry


Rozbudowana, posiadająca układ menu, ewidencja osobowa pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne (pracowników lub zleceniobiorców), dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Program pozwala z jednej strony na bezkarne usuwanie błędnych zapisów, z drugiej zaś strony mechanizm "zapisów historycznych" daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji - w programie pozostanie informacja o "starej" i "nowej" zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu. Program pozwala również na odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.

Płace


Moduł Płace pozwala na rozliczenie pracowników etatowych, zleceniobiorców i właścicieli oraz osób z nimi współpracujących. Istnieje możliwość rozliczenia dowolnej umowy cywilnoprawnej rozliczanej na podstawie deklaracji PIT-11, PIT-8AR lub IFT-1. Definiowalny system algorytmów płacowych pozwala „uszyć na miarę” konfigurację elementów wynagrodzeń, standardowo niezdefiniowanych w systemie. W programie wbudowany jest również mechanizm korekt: nieobecności, błędnie wypłaconych elementów wynagrodzeń, nadpłaconych składek ZUS za wcześniejsze lata itp.

Kalendarze


Ergonomiczne kalendarze pozwalają na:

 • definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy w równoważnym czasie pracy, w różnych okresach rozliczeniowych),
 • odnotowanie odstępstw od założonego grafika (zarówno obecności, jak i nieobecności),
 • rozliczania nadgodzin do odbioru jako dzień wolny lub do wypłaty
 • bezpośrednią współpracę z automatycznymi Rejestratorami Czasu Pracy (RCP).

Deklaracje


W opcji tej zebrano deklaracje:

 • podatkowe: PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT-R, PIT8C, IFT-1R, IFT-1. W programie można standardowo generować e-deklaracje.
 • deklaracje ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA, rozliczeniowe: DRA, RCA, RZA, RSA. Ponadto współpracuje z Programem Płatnika - można eksportować (w formacie *.xml) wszystkie deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
 • PFRON: Wn-d – wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • GUS: w programie zawarte są podkładki pod deklaracje: DG-1, Z02, Z03, Z06. Istnieje również możliwość definiowania na etapie wdrożenia deklaracji Z-12.

Wydruki


Program posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych (min. ewidencję pracowników w różnych układach, ewidencję czasu pracy miesięczną i roczną, skierowania na badania lekarskie, szkolenia BHP, zaświadczenia o zarobkach, karty zasiłkowe, karty wynagrodzeń, karty przychodów, paski wypłat, listy płac w różnych układach, rachunki do umów cywilnoprawnych, wzorce umów o pracę, umów cywilnoprawnych itd.).

Zapewnia zbudowanie, w dowolnym układzie, wydruków w oparciu o dane z programu, co daje możliwość uproszenia procesu, różnego rodzaju, sprawozdawczości. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programów MS Word lub Ms Excel, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z potrzebami użytkownika.

PKZP


Pełna obsługa pracowniczych kas zapomogowo- pożyczkowych: rejestracja wpisowego i składek (wkładów), udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów  spłat,  raportowanie.  W  programie można definiować własne fundusze pożyczkowe.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Ułatwia zarządzanie personelem, pozwala:

 • usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych,
 • ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze,
 • planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny,
 • usprawnia analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Funkcje dodatkowe


 • Mechanizm cech – za pomocą których można opisywać dowolne obiekty w systemie (np. pracowników) wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji w postaci liczbowej, kwotowej, słownikowej, algorytmicznej lub wg daty.
 • Mechanizm tasków – jest mechanizmem, który pozwala zdefiniować dowolne przypomnienia dla użytkownika programu. Standardowo w programie zdefiniowane są przypomnienia o konieczności wysłania pracowników na szkolenia BHP, badania lekarskie oraz kończących się umowach o pracę.
 • Załączniki – do każdego pracownika można „dopiąć” listę dodatkowych plików w dowolnym formacie np. zdjęcia.