Moduł zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały), Zestawienia sald i obrotów, Rozliczenia z kontrahentami. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych (na koniec roku). Program posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji, istotnej dla użytkownika, w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Księgowość w systemie enova reprezentuje nową generację oprogramowania do pełnej księgowości pracującego w środowisku Windows. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – stąd możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowana do własnych potrzeb parametrów programu. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów  czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą przedsiębiorstwach, prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on „otwarty” na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca, czy roku obrachunkowego. Na funkcjonalność systemu składają się:

Dziennik

Możliwość prowadzenia zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu np. Sprzedaż, Wyciągi bankowe i itp.

Ewidencja dokumentów

W systemie dokonuje się ewidencjonowania każde- go typu dokumentów, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno, faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzacja itp. Po wprowadzeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do dziennika automatycznie.

Ewidencja VAT

Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na pod- stawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 – miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Prowadzenie   raportów   kasowych   i   bankowych. Służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie, których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (stan zobowiązać i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

Zestawienie obrotów i sald

Zestawienia sald i obrotów, przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Do wyliczeń stanów kont uwzględniane mogą być (na życzenie klienta) zapisy dokonane w buforze dziennika księgować.

Zestawienia księgowe

To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy, rachunek wyników i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

Deklaracje

Deklaracja CIT-2 i PIT-5 sporządzana i drukowana jest automatycznie.

Schematy księgowe

Schematy księgowe to automatyczne dekretowanie wszystkich dokumentów na podstawie informacji zawartych na dokumencie, takich jak: kwota, data, kontrahent oraz wprowadzony opis analityczny. Schematy księgować są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Schematy księgować i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawienie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

Bufor księgowań

Bufor to miejsce, w którym można, jeszcze przed wprowadzeniem i zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów, dokonywać poprawek. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony, dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

enova analizy MS Excel

Arkusz kalkulacyjny „ENOVA-OBROTOWKA.XLS”, przeznaczony jest, jako narzędzie dla wdrożeniowca aplikacji ENOVA, do szybkiego i bezproblemowego wdrożenia  analiz  księgowych  w  oparciu  o  moduł „obrotówka”. Nadrzędny cel to łatwość tworzenia arkuszy przez głównych księgowych i analityków firm, które nabyły ten moduł i same najlepiej wiedzą, jakie zestawienia są im potrzebne, a jednocześnie posiadają zaledwie podstawową wiedzę w zakresie Excela. Moduł księgowy programu enova został wyposażony w bibliotekę, która po zainstalowaniu dodatku udostępnia mu dane w Microsoft Excel z planu kont programu enova. Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe, oczywiście zestawienia te podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova. Moduł wymaga odpowiedniej licencji.

Import   dokumentów   z   zewnątrz   do Księgowości

Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu. Technicznie wygląda to na- stępująco: na komputerach w firmie np. u klienta biura rachunkowego, które prowadzą sprzedaż, wykonywany jest eksport wybranych danych do pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT), plik ten następnie jest przenoszony do komputera w księgowości, gdzie dokonywany jest import danych. Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.