Moduł Faktury zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania faktur sprzedaży. Podstawowe funkcje modułu to:

  • prowadzenie kartotek towarów i usług,
  • definiowanie cen i cenników,
  • prowadzenie kartotek kontrahentów,
  • przechowywanie informacji o bankach i urzędach,
  • wystawianie faktur sprzedaży.

Moduł Faktury jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność modułu w zakresie rozrachunków z kontrahentami oraz z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT.

Kafelek Towary i Usługi

Kafelek Towary i Usługi w enova365 zawiera listę towarów i usług. Towary i usługi można przeglądać oraz edytować w ramach karty towaru/usługi. Karta, oprócz danych podstawowych, takich jak kod, nazwa, stawka VAT, jednostka miary itp. zawiera również bardziej zaawansowane elementy takie jak:

  • lista kodów kreskowych,
  • lista alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową,
  • lista zamienników,
  • lista stron www z opisem towaru.

Z poziomu karty towaru można również wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marża detaliczna, narzut hurtowy. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Kontrahenci, urzędy, banki

Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Sprzedaż

Użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury VAT, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Dostępny jest podział płatności dokumentu ze zróżnicowaniem form i terminów, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System może kontrolować limit kredytowy kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Cechy

System pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy mogą również być użyte do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Raporty i wydruki

Moduł Faktury oferuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych. Kilka przykładowych: sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaży wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności.

Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (także na drukarkach igłowych).

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów

Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości i zostały opisane szczegółowo w osobnym rozdziale.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Moduł Faktury zawiera funkcjonalność Ewidencji Środków Pieniężnych, opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.