Moduł Handel zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Podstawowe funkcje modułu to: tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach, wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami oraz z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT.

Cennik

Cennik jest listą towarów i usług. Karta towaru, oprócz danych podstawowych, jak kod, nazwa, stawka VAT, jednostka miary itp. zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową, listę zamienników oraz listę stron www z opisem towaru. Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę  pozycji  dokumentów   sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marża detaliczna, narzut hurtowy. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje  wybraniem  odpowiedniej  ceny  początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Przeceny okresowe

Użytkownik może przygotować cennik specjalny, obowiązujący w wybranym okresie. Może on dotyczyć wszystkich kontrahentów lub wybranej grupy. Kalkulacja może być oparta o jeden z wybranych rodzajów  ceny.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Sprzedaż

Standardowo użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury VAT, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe, zamówienia, oferty. Istnieje możliwość dodawania własnych definicji dokumentów. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Dostępny jest podział płatności dokumentu ze zróżnicowaniem form i terminów, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System może kontrolować limit kredytowy kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Zakup

Standardowo użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury zaliczkowe, za- mówienia oraz oferty. Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe można wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT należny.

Magazyn

System obsługuje wiele magazynów. Użytkownik standardowo może wystawiać dokumenty wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW), przesunięcia wewnątrzmagazynowego  (MM)  oraz  korekty  tych dokumentów. Dokumenty te mogą być wystawiane ręcznie, a następnie przekształcane do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo według metody FIFO, istnieje możliwość wyboru innej metody). Magazyn można inwentaryzować. Wynikiem inwentaryzacji są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek.

Zamówienia i oferty

System umożliwia wystawianie zamówień i ofert, co pozwala na obsłużenie pełnego procesu sprzedaży i zakupu od oferty do faktury i zapłaty. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar w magazynie.

Generowanie zamówień do dostawcy Użytkownik   może   przygotować   zamówienie   do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak stan towaru, ilość minimalna, ilości zamówione, ilość sprzedana w wybranym okresie itp.

Elementy zarządzania łańcuchem dostaw

Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

Umowy i faktury cykliczne

System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kaucje

System umożliwia wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania ilości opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie pod- czas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia  opakowań  rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

Deklaracja Intrastat

Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów   transakcji   wewnątrzwspólnotowych   można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Relacje pomiędzy dokumentami

Dokumenty mogą być wystawiane według standardowych,   zdefiniowanych   w   systemie   sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych.

Definiowanie dokumentów i ich relacji

Użytkownik  może  definiować  własne  dokumenty handlowe i magazynowe w oparciu o standardowe definicje systemowe. Sposób działania dokumentów może  być  w  znacznym  stopniu  modyfikowany  w drodze  zmiany  licznych  parametrów  ustawianych indywidualnie dla każdego typu dokumentu oraz dla relacji pomiędzy dokumentami.

Cechy

System pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy mogą również być użyte  do  grupowania  towarów  i kontrahentów. Można  tworzyć  wielopoziomowe,  niezależne  od siebie podziały.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami  danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Raporty i wydruki

Moduł Faktury oferuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych. Kilka przykładowych: sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaży wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności. Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (także na drukarkach igłowych).

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów

Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości i zostały opisane szczegółowo w osobnym rozdziale.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Moduł Faktury zawiera funkcjonalność Ewidencji Środków Pieniężnych, opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.