Nowy moduł Szkolenia z linii enova przeznaczony dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty, który jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami (księgowym, handlowym, kadrowo-płacowym oraz CRM-em).

Podstawowa funkcjonalność modułu Szkolenia:

 • Ewidencja szkoleń.
 • Ewidencja uczestników szkoleń.
 • Planowanie i obsługa grup szkoleniowych.
 • Rozliczanie grup szkoleniowych.
 • Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

 • Obsługa kartoteki szkoleń.
 • Obsługa kartoteki wykładowców.
 • Obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie) z możliwością za- znaczenia wykorzystania sali na cele inne niż szkolenia.
 • Ewidencja (rejestracja) zgłoszeń uczestników na poszczególne szkolenia.
 • Obsługa kartoteki grup szkoleniowych:
  • Tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń.
  • Edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia).
  • Harmonogramowanie zajęć grupy z uwzględnieniem:
  • przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności  sal  i  uwzględnieniem  podziału  na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
  • przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przed- miotów.
  • Fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności/gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne).
  • Końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów.
  • E-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.
  • Kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń.
  • Tworzenie umów (zlecenie, o dzieło) z wykładowcami, prowadzenie ewidencji płac dla po- szczególnych wykładowców.

Standardowe wydruki:

 • harmonogram zajęć dla grupy, zespołu, wykładowcy,
 • lista obecności uczestników na zajęciach,
 • zaświadczenia o ukończeniu (edytowalne),
 • zawiadomienie (zaproszenie na zajęcia),
 • dziennik zajęć,
 • etykiety adresowe,
 • protokół z egzaminu,
 • wydruk zajętości sal za wybrany okres,
 • wydruk  obciążeń  wykładowców  za  wybrany okres,
 • możliwość  eksportu  danych  do  narzędzi  zewnętrznych (np. Word, Excel)
 • obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.