Dodatek konfigurujemy w Narzędzia -> Opcje -> ERPIT. Uzupełnienie ustawień polega na:

Mamy dwie zakładki do uzupełnienia: Ogólne oraz Parametry.

Zacznijmy od zakładki Ogólne:

 • Miejscowość - Możemy zdefiniować miejscowość, która automatycznie będzie uzupełniania na oknie z parametrami oraz na wydruku skierowania. Oczywiście nie jest to konieczne, jednak zaoszczędza to sporo czasu.
 • Widoczność przycisku wydruku - Możemy ustalić, czy chcemy korzystać z workera Wydrukuj badania lekarskie. Przycisk i jego działanie zostanie opisane w dalszej części instrukcji.

Przejdźmy do zakładki Parametry - jest to miejsce, w którym będziemy modyfikować wszystkie czynniki, stanowiska i zestawy stanowisk składające się na badania lekarskie.

Na widoku znajdują się 3 sekcje, każda z nich odpowiada kolejno liście:

 • Zestawów
 • Stanowisk
 • Parametrów badań (czynników)

Każdą z tych list możemy modyfikować w tym miejscu.

Klikając przycisk Nowy (Parametr badania) utworzymy nowy czynnik:

Określamy nazwę (jest to nazwa, która będzie się wyświetlać na wydruku) oraz wskazujemy, do jakiego typu dany parametr należy.

Parametr zostanie odpowiednio podstawiony na wydruku do określonego tutaj typu.

Typy, do jakich możemy zakwalifikować parametr:

 • Fizyczne
 • Pyły
 • Chemiczne
 • Biologiczne
 • Inne (Inne, w tym niebezpieczne)
 • Określenie stanowiska - tym typem określamy stanowisko

Stanowisko pracy dodajemy przy użyciu przycisku Nowy (Stanowisko):

Określamy nazwę oraz możemy przypisać parametry badania wcześniej zdefiniowane. Wybieramy Nowy (Parametr badania) i z listy rozwijanej wskazujemy, który parametr ma zostać przypisany do stanowiska:

Na liście parametrów w stanowisku możemy także usunąć niepożądany parametr, w tym celu zaznaczamy go na liście i klikamy przycisk Usuń.

Klikając przycisk Nowy (Zestaw) utworzymy nowy zestaw stanowisk:

Możemy określić nazwę oraz wskazać jakie stanowiska ma przechowywać. W celu przypisania stanowisk klikamy przycisk Nowy (Stanowisko) i z listy rozwijanej wskazujemy które stanowisko chcemy przypisać:

Możemy też usunąć niepożądane stanowisko, w tym celu zaznaczamy je na liście i klikamy przycisk Usuń.

Ustawienia konfiguracji możemy łatwo importować i eksportować.

Przykładowe okno konfiguracyjne:

Po ustawieniu konfiguracji okno wydruku z parametrami wygląda następująco:

Mamy możliwość:

 • Wybrania zestawu badań utworzonego wcześniej w narzędziach opcjach - Gdy wybierzemy stanowisko zaznaczą się wszystkie parametry tego stanowiska. Dodatkowo możemy zaznaczyć lub odznaczyć poszczególne parametry.
 • Wyklikania ręcznie parametrów i określenia stanowiska (parametry, które tutaj widzimy to te, zdefiniowane wcześniej w narzędziach opcjach).
 • Wyboru opcji Pusty szablon – pole to określa czy chcemy użyć pustego szablonu wydruku dla pracownika (Jeśli np. jest to kandydat na pracownika i nie mam jeszcze jego danych w systemie kadrowym enova365). Jeżeli zaznaczymy tą opcję dane pracownika będą podstawiane z tego co uzupełnimy na tym oknie:

 • Możemy wpisać miejscowość (Jeśli nie podaliśmy jej w konfiguracji) lub zmienić (jeśli zdefiniowaliśmy miejscowość wcześniej w opcjach konfiguracyjnych)
 • Określamy datę – pole określa datę na wydruku. Domyślnie podstawia się data bieżąca.
 • Wybieramy Rodzaj badania może być to badanie:

  • wstępne,
  • okresowe,
  • kontrolne.
 • Mamy też możliwość ustawienia dodatkowych czynników w tym oknie, które nie znajdują się w naszej konfiguracji. W tym celu należy ustawić parametr Dodatkowe czynniki na TAK.

  pojawią nam się następujące pola tekstowe. W tych polach możemy wprowadzić odpowiednie parametry oddzielając je znakiem „ ;

  To w jakim polu tekstowym dopiszemy parametr będzie świadczyć o tym w którym miejscu na wydruku się on pojawi.

Wydruk: