PARAMETRY ZBÓŻ


Każde zboże, jakie zdefiniujemy w programie posiada swoje własne określone parametry, wynikające ze specyfikacji danego zboża.

Towary, zboża, produkty itp. możemy przeglądać, edytować i dodawać z miejsca: Handel -> Towary i usługi.

Jeśli chodzi o parametry zbóż, odnajdziemy je otwierając kartotekę danego towaru. Aby to uczynić wybieramy zboże z listy Towarów i usług (z uwzględnieniem odpowiedniego magazynu), otwieramy je i przechodzimy na zakładkę Parametry zbóż:

Z tego miejsca możemy dodać nowy parametr wybierając opcję Nowy (Parametr zboża).

W okienku, które się pojawi podajemy:

 • Kod (jeśli w polu pozostawimy znak ? kod wygeneruje się automatycznie po zapisaniu),
 • Skrót parametru,
 • Nazwę parametru,
 • Jednostkę parametru,
 • Określamy normę dla parametru (wartość oczekiwaną),
 • Kierunek: M/W (określamy, w którą stronę od normy wartości będą dla nas korzystne, a w którą niekorzystne).
 • Ustalamy pomiar oraz to czy cięcie (potrącenie) ma zostać wliczone.

Jeśli określimy już wszystkie dane zatwierdzamy przyciskiem OK. Nasz nowy parametr pojawi się na liście parametrów.

Należy pamiętać, że parametr ten będzie przypisany tylko do konkretnego zboża, do którego go dodamy, w przykładzie powyżej do PSZENICY klasy A. Parametr ten wraz z wartościami będzie także uwzględniony na wydruku umowy na składowanie tego zboża.

W ten sam sposób możemy dodać parametr cięcia, wybieramy Nowy (Parametr cięcia) i podajemy informacje:

 • Kod (jeśli w polu pozostawimy znak ? kod wygeneruje się automatycznie po zapisaniu),
 • Nazwa parametru cięcia,
 • Rodzaj cięcia: Cena/Waga,
 • Typ cięcia: Procent/Kwota,
 • Zakres od i Zakres do,
 • Skok zakresu,
 • Wartość cięcia (którą można obliczyć przyciskiem Oblicz ),
 • Skok wartość cięcia,

W momencie generowania umowy przyjęcia zboża jego parametry, które podajemy zostają skopiowane do dokumentu przyjęcia magazynowego (PZZS), który zaznaczyliśmy. Do umowy UMSK na pozycjach wpisywany jest parametr zboża pobierany z tabeli Towary.

Dokumenty przyjęcia magazynowego odnajdziemy w Handel -> Magazyn -> Dokumenty razem (w tym miejscu możemy dokumenty PZ odfiltrować na liście) lub Dokumenty wg kategorii -> Przyjęcia magazynowe.

Wybieramy magazyn, na którym przechowujemy zboże, następnie wybieramy konkretny dokument i otwieramy:

Wybieramy dany towar z pozycji dokumentu i otwieramy go (klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Otwórz). Przechodzimy na zakładkę Parametry zbóż.

Dla dokumentów zatwierdzonych pola będą wyszarzone, a my będziemy mieć możliwość tylko sprawdzenia parametrów. Dla dokumentów niezatwierdzonych (będących w buforze) pola nie będą wyszarzone, a więc będzie możliwość dodania zbadanych parametrów.

PRZYJĘCIE ZBOŻA NA SKŁADOWANIE


Aby przyjąć towar do składowania na magazynie należy wejść w zakładkę Handel -> Składowanie -> Przyjęcia.

Następnie mamy dwie możliwości.

 • Po wejściu w zakładkę pokażą nam się wszystkie dokumenty przyjęcia, z których nie wygenerowaliśmy jeszcze umowy. Dla ułatwienia możemy dokumenty przefiltrować po dacie, kontrahencie, magazynie lub towarze.
 • Możemy także wskazać dokładne dane, czyli wybrać kontrahenta, od którego chcemy przyjąć towar. Wskazać magazyn, na który przyjmujemy towar oraz oczywiście towar, jaki przyjmujemy do składowania.

Informacje na temat dokumentu, jakie można zobaczyć z tego poziomu to:

 • czy dokument jest zatwierdzony,
 • czy dokument to korekta dokumentu,
 • numer dokumentu,
 • data dokumentu oraz data operacji,
 • nazwa kontrahenta,
 • cena netto, VAT oraz wartość brutto.

Po zaznaczeniu dokumentu klikamy Generuj umowę. Pojawi się okienko z parametrami dotyczącymi ubytków, domyślnie skonfigurowane parametry można zmodyfikować ręcznie w razie potrzeb.

 • Współczynnik 1 - Procent ubytku,
 • Liczba m-cy dla wsp. 1 - Liczba miesięcy przez które obowiązuje współczynnik 1.
 • Współczynnik 2 - Procent ubytku,
 • Liczba m-cy dla wsp. 2 - Liczba miesięcy przez które obowiązuje współczynnik 2.
 • Współczynnik 3 - Procent ubytku.

Zaznaczamy czy umowa ma zostać zawarta na czas określony czy nieokreślony. W przypadku zaznaczenia parametru na Tak, automatycznie odblokuje się możliwość wpisania zakresu dat, w jakich umowa będzie obowiązywać.

Po dostosowaniu parametrów klikamy OK. Pojawi się wygenerowana umowa.

Na zakładce Ogóle znajdziemy m. in. Informacje o numerze umowy, dacie zawarcia, możemy wpisać numer obcy, itp. Umowę zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź i zamknij.

UMOWY NA SKŁADOWANIE ZBOŻA


Wszystkie zawarte umowy znajdziemy w Handel -> Składowanie -> Umowy:

Jeśli korzystamy z więcej niż jednego magazynu, listę możemy odfiltrować według wybranego magazynu. Dla ułatwienia, możemy filtrować także po kontrahencie.

Informacje na temat umów dostępne z tego miejsca to:

 • czy umowa jest zatwierdzona lub anulowana,
 • czy umowa jest potwierdzona,
 • numer umowy,
 • data umowy oraz termin,
 • dokumenty podrzędne,
 • kontrahent, który zawarł umowę,
 • cena netto oraz brutto umowy,
 • stan pokrycia.

Aby wydrukować umowę, otwieramy ją, wybieramy strzałeczkę obok ikonki drukarki i wybieramy Umowa składowania:

Możemy umowę wydrukować także z listy umów, zaznaczając ją i również wybierając strzałkę obok ikony drukarki.

Przykładowy fragment wydruku umowy na składowanie zboża:

ZASOBY


Zasoby, jakie aktualnie znajdują się na magazynie odnajdziemy wchodząc w Handel -> Składowanie -> Zasoby.

Możemy od razu z listy wybrać umowę lub wybrać z list interesujące nas pozycje filtrowania, czyli magazyn, kontrahenta, towar, a także umowę, która obowiązuje na składowanie danego towaru.

Efekt, po wybraniu filtrów:

Z tego miejsca istnieje także możliwość wydania towaru. Przed przystąpieniem do wydania należy zaznaczyć zasób, który chcemy wydać oraz kliknąć Dodaj do listy. Sprawi to, że towar „przeniesie” się do dolnej tabeli.

W przypadku pomyłki towar można „zwolnić” zaznaczając go i klikając Usuń z listy.

Kiedy mamy już w dolnej tabeli towar, który chcemy wydać klikamy Wydaj towar.

Pojawi się okienko, w którym możemy wybrać ilość towaru, jaką chcemy wydać wraz z opcjami Wydaj pełną ilość oraz Przyjmij na magazyn. Możemy także zsumować.
Wybieramy i zatwierdzamy.

NALICZANIE OPŁAT ZA PRZYJĘCIE/WYDANIE/SKŁADOWANIE ZBOŻA


Naliczyć opłatę za składowanie, przyjęcie lub wydanie zboża możemy z każdego miejsca w programie, w którym mamy dostęp do umowy na składowanie zboża, np.: w Handel -> Składowanie -> Umowy.

Wybieramy umowę, do której chcemy naliczyć opłaty. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy: Czynności -> Handel zbożem -> Nalicz opłaty na umowach….

Pojawi się okienko:

Najpierw musimy wybrać symbol dokumentu (FVS lub FFS), a następnie wybieramy składowe czynniki naliczenia opłat:

 • czy chcemy naliczyć opłatę za przyjęcie,
 • czy chcemy naliczyć opłatę za składowanie,
Jeśli chcemy naliczyć opłatę za składowanie musimy wskazać również datę naliczania opłaty.
 • czy chcemy naliczyć opłatę za wydanie,

Zaznaczamy odpowiednio tak lub nie. Zatwierdzamy. Otrzymamy okienko z komunikatem oraz informacje o naliczeniu w logu:

W przypadku błędu w operacji uniemożliwiającego naliczenie, np. jeśli opłaty dla danego dokumentu zostały już naliczone lub zaznaczono nieodpowiedni dokument również otrzymamy informacje w postaci komunikatu i/lub logu:

Po naliczeniu opłat na dokumencie i otwarciu go na zakładce Ogólne, w sekcji Pozycje możemy zobaczyć naliczone opłaty, ich wartość itd., przykładowo:

Opłaty te są również uwzględnione na wydruku umowy.

USUWANIE NALICZONYCH OPŁAT


Wszystkie naliczone do dokumentów opłaty można usunąć, pod warunkiem, że dokumenty, dla których chcemy usunąć naliczoną opłatę są w buforze (a więc nie są rozliczone). Czynność tą wykonamy z każdego poziomu, w którym mamy dostęp do faktur sprzedaży. Przejdźmy do Handel -> Składowanie -> Umowy:

Zaznaczamy dokuemnt na liście i wybieramy: Czynności -> Handel zbożem -> Usuń dokument naliczania opłat….

Pojawi się okienko:

Zatwierdzamy. Prawidłowe wykonanie operacji potwierdzi komunikat:

Dokument po zatwierdzeniu oczywiście zniknie z listy.

SPRZEDAŻ Z WŁASNEGO MAGAZYNU


Zboże z własnego magazynu możemy także sprzedać. Odbywa się to z poziomu: Handel -> Sprzedaż z własnego magazynu.

Do wykonania tej czynności potrzebujemy umowy na składowanie danego zboża.

Dane dotyczące umów możemy filtrować według:

 • zakresu dat,
 • informacji, czy dokument jest zrealizowany, potwierdzony, niepotwierdzony lub zaakceptowany.

Zaznaczamy odpowiednio tak lub nie. <.p>

Z tego miejsca mamy również takie możliwości jak:

 1. Otwarcie wybranej umowy i sprawdzenie informacji, danych.
 2. Utworzenie nowego dokumentu WZ.
 3. Sprawdzenie jakie dokumenty WZ są podłączone do umowy.
 4. Zrealizowanie pozycji.
 5. Zrealizowanie kontraktu.

1 - Pokaż dokument - Zaznaczamy umowę, z której informacje chcemy sprawdzić. Wybieramy „Pokaż dokument” – dokument zostanie otwarty, a my mamy możliwość przejrzenia wszystkich danych z umowy.

2 - Utwórz WZ - Zaznaczamy umowę, do której chcemy utworzyć nowe wydanie magazynowe zboża. W okienku, które zobaczymy:

Podajemy:

 • masę;
 • wybieramy magazyn;
 • wpisujemy numer auta oraz dane kierowcy, któremu wydajemy zboże;
 • wybieramy datę.

Zatwierdzamy przyciskiem OK. Automatycznie otworzy się nowy dokument WZZ – wydanie magazynowe zboża:

Standardowo wybieramy kontrahenta, towar, ilość, cenę itd.

Przykład:

Zatwierdzamy i zamykamy.

3 - Podłączone WZ - Mając zaznaczoną umowę, wybierając opcję Podłączone WZ możemy sprawdzić jakie wydania magazynowe są powiązane z dana umową, a więc jakie towary z umowy zostały już wydane z magazynu:

4 i 5- Zrealizuj pozycje/kontrakt – zasada działania jest taka sama, zaznaczamy umowę i klikamy Zrealizuj pozycję dla zrealizowania pozycji z kontraktu lub Zrealizuj kontrakt by oznaczyć cały kontrakt jako zrealizowany.

Jeśli chcemy oznaczyć jako zrealizowane, klikamy oczywiście Tak. Zaznaczenie Nie przerwie wykonywanie operacji.

Po prawidłowo wykonanej operacji otrzymamy komunikat:

SKUP ZBOŻA (ZAKUP)


Zakupu zboża dokonujemy z poziomu: Handel -> Zakup -> Zamówienia do dostawców. Na górnej wstążce klikamy na strzałeczkę i wybieramy: Nowy (UMZZ – Umowa zakupu zboża).

W pierwszej kolejności musimy wskazać magazyn. Wybieramy magazyn z rozwijalnej listy.

Podajemy informacje:
 • wybieramy kontrahenta,
 • datę wystawienia,
 • dodajemy pozycje wraz z ilością i ceną,
 • podajemy termin trwania wystawianej umowy,
 • sposób dostawy, do wyboru: transport sprzedającego lub transport kupującego,
 • możemy wybrać reprezentanta,
 • podajemy rok zbiorów,
 • wybieramy symbol zboża (np. PSZ – pszenica).

Magazyn oraz symbol zboża zostaną umieszczone w numerze umowy.

Na przykład:

Umowa ta zyska numer: UMZZ/GZ/PSZ/1/11/2019.

Wspomniane w pierwszym punkcie instrukcji parametry, zostaną przeniesione na tę umowę, a jej wydruk umowy będzie zawierać wszystkie parametry zboża.

Aby wydrukować umowę, otwieramy ją i wybieramy z górnej wstążki strzałeczkę obok ikony drukarki, z rozwijalnej listy wybieramy Umowa Zakup.

W kolejnym oknie zatwierdzamy.

Przykładowy fragment wydruku umowy: