1.Instalacja dodatku

Pliki z archiwum wypakować do folderu Assemblies (domyślnie Dysk C>Program Files>CommonFiles>Soneta>Assemblies).

Rysunek 1 Importowanie XML'i

Zaimportować dokument handlowy AA.xml (Zakładka Plik > Importuj zapisy > Z pliku XML…) ze ścieżki powyżej.

Rysunek 2 Wybór plików

Zaimportować pozostałe pliki .xml w ten sam sposób co powyżej.

Jeśli dodatek został dodany poprawnie w Narzędzia > Opcje pojawi się zakładka ERPIT > Allegro Sync.

2.Instrukcja obsługi

1.Rejestracja aplikacji w Allegro

Zanim rozpocznie się konfigurować dodatek w enova, należy dodać aplikację w Allegro, dlatego niezbędne jest posiadanie konta w Allegro oraz zalogowanie się na nie.

Po zalogowaniu się należy przejść pod adres: https://apps.developer.allegro.pl/

Kroki do rejestracji aplikacji:

1. Wybrać ZAREJESTRUJ NOWĄ APLIKACJĘ.

Rysunek 3 Interfejs dodawania nowej aplikacji w Allegro Developers

2. Podać nazwę aplikacji.

3. Można podać opis aplikacji.

4. Wybrać opcję "Aplikacja będzie posiadać dostęp do przeglądarki, za pomocą której użytkownik będzie się logował do Allegro (np. aplikacja na serwerze albo plik wykonywalny)".

5. Należy wstawić dowolny adres URL np. https://google.pl. Dzieki temu wygeneruje się Client ID oraz Client Secret. Należy wysłać Client ID oraz Client Secret we wiadomości wraz z nazwą firmy na email: techniczne@erpit.pl.

6. Jeśli posiadasz własny serwer albo korzystasz z hostingu, otrzymasz od nas plik .php który należy wrzucić na serwer. Po wrzuceniu pliku należy podać adres do niego w Allegro (przykładowa ścieżka: https://twoja-strona.pl/wrzucony-plik.php).

7.Jeśli nie posiadasz własnego hostingu, utworzymy dla ciebie webserwis i przekażemy adres URL.

2.Konfiguracja dodatku Allegro

Rysunek 4 Konfiguracja dodatku przed dodaniem danych z Allegro

Dodatek konfigurujemy w Narzędzia -> Opcje -> Erpit -> Allegro Sync

Puste pola wypełniamy danymi z panelu deweloperskiego Allegro. Pola Client ID oraz Client Secret z odpowiadających im kolumn w panelu Allegro. W polu Redirect URI należy podać link z kolumny Adresy przekierowań w Allegro.

Po zapisaniu danych należy kliknąć „Pobierz token”. Użytkownik zostanie zapytany, czy pozwala aplikacji Allegro na dostęp do jego konta.

Rysunek 5 Widok Opcji > Systemowe -> Pliki

Po zezwoleniu zostanie wyświetlony plik json, który należy pobrać i wrzucić do enova: Narzędzia -> Opcje -> Systemowe -> Pliki.

Rysunek 6 Widok po dodaniu token.json

Jeżeli nie istnieje katalog Erpit, to należy go utworzyć(z menu rozwijanego symbolem podwójnych strzałek) i do niego wrzucić pobrany json, a więc pod ścieżkę: erpit/token.json

Zalecane jest uruchomienie ponownie enova365.

Aby sprawdzić czy jest podpięcie pod Allegro, można przejść do Handel -> Allegro -> Oferty. Jeśli coś będzie nie w porządku, to zostanie wyświetlony odpowiedni błąd.

Rysunek 7 Dalsza konfiguracja dodatku
 1. Dokument oferty Allegro
  Aukcja na Allegro jest przechowywana w enova za pomocą dokumentu o symbolu AA.
  Symbol - Symbol dokumentu oferty Allegro
  Magazyn - Symbol magazynu dla dokumentu AA
  Doklej sygnaturę - Podczas publikacji oferty zostanie doklejona sygnatura (cecha na towarze) do zewnętrznego ID
  Inny towar źródłem zdjęć - wykorzystywane, gdy w enova jest jakaś hierarchia produktów, np. towar główny, który ma warianty; wtedy zdjęcia dodaje się do głównego i z niego są pobierane
 2. Lokalizacja sprzedawcy dla wystawianych ofert Są to pola wymagane. Jak sama nazwa wskazuje są to dane wystawiającego aukcję.
 3. Sposoby zapłaty.
  Mapowanie sposobów zapłaty Allegro do sposobów zapłaty w enova.
 4. Zamówienia Allegro.
  Metoda pobierania - Ustawić na REST; SOAP jest już nieużywany.
  Symbol - Symbol dokumentu zamówienia
  Magazyn - Symbol magazynu dokumentu zamówienia
  Stan - w jakim stanie ma być dokument po utworzeniu
  Usługa dostawy - towar (a dokładniej usługa), który musi być w enova, który odpowiada za dostawę sprzedawanego artykułu na aukcji
  UPDATE Tylko cechy - aktualizacja tylko cech na dokumencie, a nie wszystkich danych (najczęściej powinno być zaznaczone); wykorzystywane w sytuacji, gdy pobierane zamówienie już jest wenova i określa co ma być aktualizowane
  REST Pobierz dziennik zamówień od - ostatnie ID zdarzenia zamówienia w Allegro, im niższe tym wcześniejsze zamówienia zostaną pobrane, należy to ustalić z klientem
  SOAP – nieużywane
 5. Po zapisaniu danych możesz wystąpić błąd tokenu, należy wtedy pobrać nowy token zgodnie z instrukcjami wcześniej.

  Rysunek 8 Konfiguracja dokumentu zamówień
 6. Do poprawnego działania należy w definicji dokumentu zamówienia(w tym przykładzie jest to dokument ZO), należy w zakładce Pozostałe ustawić „Kierunek płatności” na ‘przychód’ oraz „Tylko plan spłat” na ‘Tak’. 

4.Zakładka na towarze

Dodatek dodaje nową zakładkę w kartotece towaru - Allegro. Jest to zakładka w której raz skonfigurowane parametry do aukcji Allegro zostaną podstawione, gdy będziemy chcieli taką aukcję wystawić na ten towar.

Rysunek 9 Wypełnione dane zakładki Allegro na towarze

Domyślny tytuł i kategoria

 • Tytuł - tytuł aukcji w Allegro (max 50 znaków)
 • Sygnatura - Twój wewnętrzny identyfikator produktu widoczny tylko dla Ciebie.
 • W przypadku braku stanu mag.: - lista z wyborem opcji gdy stan jest zerowy
 • Drzewo kategorii aż do liścia

Cechy przedmiotu wynikające z kategorii

 • słownikowe jednokrotny wybór (combobox)
 • słownikowe wielowybór (checkboxy)
 • tekstowe (pole tekstowe)
 • liczbowe (int i float; pole liczbowe)
 • zakresowe (2 pola liczbowe: od i do)
Rysunek 10 Wypełnione dane zakładki Allegro na towarze cz.2

Domyślny opis

Opis na Allegro składa się z kolekcji sekcji. Dostępne są:

 • Text (tekst)
 • Image (obraz)
 • Image_Text (równolegle obraz po lewej, tekst po prawej)
 • Text_Image (równolegle tekst po lewej, obraz po prawej)
 • Image_image (równolegle dwa obrazy)

Zdjęcia, których chcemy użyć w opisie z tego miejsca należy dodać do kartoteki towaru jako załączniki. Aby to zrobić należy włączyć Asystenta zapisu, dodać załączniki i zapisać zmiany, a następnie otworzyć kartotekę towaru ponownie i przejść do dodawania opisu aukcji.

Rysunek 11 Asystent zapisu i dodane załączniki Rysunek 12 Wprowadzanie nowego wiersza typu Text

Po ustaleniu opisu aukcji na karcie towaru możemy podejrzeć widok opisu aukcji z Allegro za pomocą przycisku ‘Podgląd’:

Rysunek 13 Podgląd opisu aukcji

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/illustrations/pen-office-stationary-ink-writing-3118499/

Rysunek 14 Wypełnione dane zakładki Allegro na towarze cz.3

5.Kopiowanie opisu towaru na inne towary

W Handel -> Towary i usługi

Rysunek 15 Lista towarów - kopiowanie opisu

Po zaznaczeniu towarów, wybieramy z menu Czynności -> Allegro -> Kopiuj opis Allegro.

Rysunek 16 Okienko z wyborem towaru źródłowego

Pojawi się okienko w którym klikamy w listę rozwijaną, po czym pojawi się lista towarów.

Rysunek 17 Wybór towaru źródłowego z listy towarów

Z listy wybieramy towar z którego zostanie wykopiowany opis z zakładki Allegro i wklejony do wcześniej zaznaczonych towarów.

6.Nowe widoki

W zakładce Handel jest nowa zakładka Allegro

Rysunek 18 Nowe widoki z dodatku

1. Handel -> Allegro -> Oferty
Grid z dokumentami ofert Allegro.

2. Handel -> Allegro -> Zamówienia
Grid z zamówieniami pobranymi z Allegro.

3. Handel -> Allegro -> Import
Pobierz zamówienia – opisane w dalszej części instrukcji.
Oferty - ten mechanizm importuje wystawione oferty z Allegro i zapisuje je w enovie jako dokumenty AA Limit pobieranych ofert na raz wynosi 50, dlatego parametr offset służy do przesunięcia pobierania.
Mamy np. 150 ofert w Allegro. Po kliknięciu Pobierz z offsetem 0 zostanie pobrane pierwszych 50 ofert.
Aby pobrać oferty 51-100 należy podać offset 50 (dosłownie pomiń 50 pierwszych ofert) itd.

7.Wystawianie aukcji na Allegro

Widok: Handel -> Allegro -> Oferty

Rysunek 19 Dodawanie dokumentu AA

1. Najpierw należy utworzyć dokument AA.
Czynności -> Allegro -> Dodaj dokument

Rysunek 20 Formularz dodawania dokumentu

Jako kontrahent wybieramy Incydentalny.
Dodajemy pozycję z towarem, który chcemy wystawić.
Ilość powinna wynosić 1 sztukę, a w Cena podajemy wartość jaka będzie wyświetlać się w aukcji Allegro.
Zatwierdź i zamknij.

2. Mając dokument można już na jego podstawie utworzyć draft aukcji Allegro. Dla zaznaczonego dokumentu: Czynności -> Allegro -> Dodaj ofertę
Zostanie wyświetlony kreator dodawania aukcji z zaimportowanymi danymi z kartoteki towaru z możliwością edycji tych danych.
W ‘Formaty sprzedaży’ pole Cena jest zablokowane ponieważ zostaje ona przepisana z dokumentu AA.
Po wprowadzeniu wymaganych danych i próbie zatwierdzenia draftu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, czy wszystko jest OK czy czegoś brakuje.

Rysunek 21 Dodawanie oferty Rysunek 22 Dodawanie oferty cd Rysunek 23 Dodawanie oferty – Formaty sprzedaży Rysunek 24 Dodawanie oferty – Dostawa i płatność Rysunek 25 Ostatni krok – Opcjonalny wybór promowania

3. Jeżeli wyświetlony został jakiś błąd walidacji lub po prostu chcemy edytować ofertę należy wybrać dla zaznaczonego dokumentu:
Czynności -> Allegro -> Edytuj ofertę

4. Jeżeli nie wyświetlają się już żadne błędy i mamy komunikat, że oferta jest gotowa do opublikowania, należy wybrać:
Czynności -> Allegro -> Opublikuj oferty (można opublikować kilka ofert na raz)

5.Ciekawa jest jeszcze opcja Utwórz ofertę wielowariantową.
Musimy mieć minimum 2 oferty z tej samej kategorii i zaznaczając je, można podać parametr wg którego mają się wariantować i oferty zostaną ze sobą powiązane.

Rysunek 26 Oferta widoczna w panelu moje oferty Allegro

8.Pobieranie zamówień

We widoku Handel -> Allegro -> Import klikamy „Pobierz zamówienia”. Rozpocznie się pobieranie zamówień złożonych w Allegro. Zostaną one dodane jako dokumenty zamówień wg konfiguracji.

Rysunek 27 Komunikat o pobraniu zamówień z Allegro Rysunek 28 Pobrane zamówienia w zakładce Zamówienia

9.Weryfikacja stanów magazynowych aukcji

Handel -> Towary i usługi

W zakładce Allegro na towarze, pod polem „Sygnatury” pojawiło się pole „W przypadku braku stanu mag.” które jest listą z trzema opcjami:

 • Nic nie rób – oferta pozostaje na Allegro bez zmian
 • Zakończ aukcję – oferta zostaje zakończona na Allegro
 • Podnieś wartość – wartość oferty zostaje podniesiona o podaną kwotę

Domyślną opcją jest Nic nie rób, jeżeli nie zmieni się na towarze można to też zmienić w trakcie tworzenia oferty Allegro.

Rysunek 29 Ścieżka do Weryfikuj stan magazynowy aukcji

Handel -> Towary i usługi na liście zaznaczamy towary które chcielibyśmy zweryfikować, klikamy Czynności -> Allegro -> Weryfikuj stan magazynowy aukcji…

W wyskakującym okienku potwierdzamy że chcemy zweryfikować dokumenty AA.

Rysunek 30 Okienko zweryfikowania

Po potwierdzeniu że chcemy zweryfikować czekamy aż pojawi się okienko potwierdzające zweryfikowanie. Jeśli wystąpią błędy pojawią się w logach.

Rysunek 31 Efekty na stronie Allegro. Przykład po podniesieniu ceny o 50 oraz 40 złotych i po zakończeniu aukcji.

Zmiany możemy sprawdzić w zakładce Handel -> Allegro -> Oferty lub na samym Allegro na liście wystawionych ofert.

10.Tworzenie oferty z gratisami

Przebiega podobnie jak w rozdziale 7 instrukcji, z małą różnicą

Rysunek 32 Dodatkowa pozycja dla gratisów

W momencie dodawania pozycji w dokumencie AA, oprócz właściwego towaru oferty dodajemy również towary gratisowe. Podana ilość jest per sztukę towaru właściwego np. Jeśli przy gratisie są 2 szt. jak powyżej, a klient kupi 5 szt. towaru to dostanie 10 szt. gratisu.

Rysunek 33 Informacje o towarze przy dodawaniu aukcji

Na etapie dodawania oferty( Czynności -> Allegro -> Dodaj ofertę ) pole „Cena” zostanie wypełniona wartościami ustalonymi w Towarze.

Przypomnienie: Strona Allegro nie wyświetla informacji o gratisach, należy wspomnieć o nich w opisie oferty.

Rysunek 34 Podgląd po pobraniu zamówienia z Allegro

Po pobraniu zamówień w zakładce Handel -> Allegro -> Import, w zakładce Handel -> Allegro -> Zamówienia. W zamówieniu możemy zobaczyć że naliczyło towar oferty, gratisy oraz koszt dostawy.

11.Zmienianie cen opublikowanych ofert

W zakładce Allegro -> Oferty

Rysunek 35 Zmień cenę

Z listy czynności ‘Allegro -> Zmień cenę’ … można zmienić cenę opublikowanej oferty. Oferta musi być opublikowana w innym razie Enova zwróci błąd.

Rysunek 36 Okienko zmiany ceny - pojedynczy towar Rysunek 37 Okienko zmiany ceny - towar z gratisami

Mechanizm zmiany ceny obsługuje też zmianę ceny gratisów. Suma w polu „Cena na Allegro” powinna wynosić przewidywaną przez nas cenę po zmianach, ponieważ będzie to cena wyświetlana na stronie Allegro.

Rysunek 38 Zmiana po stronie Allegro

Po zatwierdzeniu okienka dostaniemy komunikat o zmianie ceny oraz możemy sprawdzić na stronie Allegro. Na obrazie powyżej jest pokazana zmiana wg danych z rys.36 .