W związku z nowelizacją Ustawy o VAT odnośnie Split Payment, w systemie enova365 wprowadzono szereg zmian usprawniających realizację nowych obowiązków w zakresie dokumentowania i rozliczeń transakcji objętych obowiązkowym MPP. Poniżej omówiona została konfiguracja jak i działanie nowych funkcjonalności w enova w wersji okienkowej dotyczących MPP.
Mechanizmu Podzielonej Płatności obejmuje swoim zakresem moduły: Handel, Ewidencje Środków Pieniężnych oraz Ewidencję dokumentów (Księgowość).

OZNACZANIE TOWARÓW JAKO PODLEGAJĄCE POD MPP


W bazie, w której istnieją już towary oznaczone parametrem Nabywca podatnik (co przedstawiono poniżej dla jasności):

Na liście towarów dostępna jest czynność do zamiany ustawienia parametru Nabywca podatnik na Metoda podzielonej płatności. Aby to wykonać na liście towarów wybieramy Czynności -> Zmiana VAT -> Zmień OO na MPP. Wykonanie funkcji obejmie wszystkie tzw. towary wrażliwe.

W przypadku dodawania nowych towarów do bazy, na karcie towaru na zakładce Dodatkowe dodana została opcja Metoda podzielonej płatności, dla towarów lub usług z załącznika nr 15 do Ustawy o VAT parametr ten zaznaczamy na TAK. Automatycznie program uniemożliwia skorzystanie z opcji odwrotnego obciążenia.

Na liście towarów i usług dostępne jest pole Mechanizm podzielonej płatności, dla towarów z zaznaczonym MPP na Tak (jak powyżej) na liście w polu MPP widzimy zaznaczenie:

Jeśli na liście brakuje nam pola MPP – wyjmujemy je z organizatora listy (szczegółowe wyjaśnienie wyjęcia pola tutaj).

WYSTAWIENIE FAKTURY Z MPP PRZEZ SPRZEDAWCĘ


Podczas wystawiania faktury sprzedaży, która zawiera usługę/towar, który z kolei zalicza się do załącznika nr 15 i ma zaznaczoną w konfiguracji (jak przedstawiono powyżej), opcję Metoda podzielonej płatności na Tak oraz wartość FV przekracza 15 tysięcy zł brutto program automatycznie jako formę zapłaty wybiera – przelew MPP. Na fakturze także możemy zobaczyć, które towary lub usługi są objęte obowiązkowym MPP.

Forma płatności w tym przypadku nie może zostać zmieniona, ponieważ użycie Mechanizmu Podzielonej Płatności jest obowiązkowe. W przypadku próby zmiany sposobu zapłaty na inny, program uniemożliwi tą operację:

Na zakładce Płatności z kolei możemy podejrzeć, jaka kwota przypada na rozliczenie VAT/MPP:

Spełnienie nowego obowiązku sprzedawcy – Wydruk faktury zgodnie z nowymi przepisami zawiera dopisek Mechanizm podzielonej płatności„:

SPEŁNIENIE NOWYCH OBOWIĄZKÓW PRZEZ NABYWCĘ – REJESTROWANIE TRANSAKCJI W MPP


Rozpatrzmy przypadek zapłaty za fakturę, na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych, zawierającą towary/usługi z załącznika nr 15. W module Handel wprowadzamy fakturę zakupu jak zwykle:

W tym przypadku zapłata z użyciem Split Payment jest obowiązkowa. Aby zobaczyć jak informacja o MPP wygląda od strony ewidencji dokumentów przechodzimy do ewidencji poprzez zaznaczenie dokumentu i wybranie Czynności -> Dokument ewidencji… -> zakładka VAT:

POLE GRUPA zostało dodane po to, aby umożliwić wydzielenie od strony ewidencji dokumentów elementów, których dotyczy obowiązkowy Split Payment.
A jak wygląda to na dokumencie zakupu ze strony płatności? Płatność tworzy się z obowiązkowym sposobem zapłaty jako przelew MPP oraz z uzupełnioną kwotą VAT/MPP:

W naszym przypadku, faktura zawiera usługę z załącznika numer 15 oraz towar nie podlegający pod obowiązkową zapłatę z użyciem MPP. Kwota VAT/MPP ma wartość przypadającą wyłącznie na towar/usługę z pozycji oznaczonej jako MPP, ponieważ wynika to z założeń Ustawy.

Użytkownik systemu może postanowić jednak w tym przypadku, że cały VAT z faktury chce zrealizować w MPP. Aby to uczynić na zakładce Płatność zostało przeznaczone do tego specjalne pole – Wymagalność kwoty VAT:

Jeśli cały VAT z faktury chcemy zrealizować za pomocą Split Payment, parametr należy zmienić na Całkowita kwota VAT dokumentu.
Po zmianie parametru kwota VAT/MPP zostanie przeliczona. Zapisujemy i zamykamy.

OBCIĄŻENIE MECHANIZMEM SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE NABYWCY


Kolejna zmiana przepisów dotyczy OBCIĄŻENIA MECHANIZMEM SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI po stronie nabywcy, wszystkich transakcji dotyczących towarów z zał. nr 15 oraz możliwość zwolnienia z mechanizmu solidarnej odpowiedzialności poprzez dokonanie zapłaty z użyciem Mechanizmu Podzielonej Płatności. A więc zastosowanie Split Payment do faktur, które nie podlegają obowiązkowemu MPP (wartość fv poniżej 15 tys. zł).
Poniższy zakup nie podlega obowiązkowemu MPP, jednak trzeba pamiętać, że pojawienie się na fakturze towaru lub usługi z załącznika nr 15, powoduje, że nabywca objęty jest obciążeniem mechanizmu solidarnej odpowiedzialności. Jeżeli chce się zwolnić z solidarnej odpowiedzialności może dobrowolnie zapłacić przelewem MPP za towary z załącznika nr. 15.

Aby to uczynić na zakładce Płatności w polu Wymagalność kwoty VAT należy wybrać parametr Wg pozycji MPP dokumentu:

Wybór w/w parametru spowoduje przeliczenie kwoty VAT/MPP oraz zmiany sposobu zapłaty na przelew MPP.
Zapisujemy.

Jednostka może dobrowolnie postanowić, że oprócz realizacji ustawowego obowiązku chce zwiększyć swoje zabezpieczenie przed SOLIDARNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W tym celu wystarczy skonfigurować domyślą opcję w narzędziach. Przechodzimy do Narzędzia -> Opcje -> Ewidencje ŚP -> Rozrachunki:

Parametr Brak kwoty VAT lub kwota VAT wg pozycji MPP dla dokumentów powyżej limitu – przy wybraniu tej opcji jeśli dokument będzie podlegał obowiązkowemu MPP, a więc posiadał co najmniej jeden towar/usługę z załącznika nr 15 i wartość faktury przekroczy 15 tys. zł brutto to płatność domyślnie utworzy się z kwotą VAT przypadającą na towar/usługę z załącznika nr. 15. W pozostałych przypadkach domyślnie utworzą się zwykłe płatności bez kwoty VAT/MPP.

Parametr Tylko VAT wg pozycji MPP niezależnie od wartości dokumentu – domyślnie na dokumentach, które zawierają co najmniej jeden towar lub usługę z załącznika nr 15 powstanie płatność z kwotą VAT/MPP odpowiadająca wartości VAT towaru lub usługi objętego obowiązkowym MPP. Przy tym ustawieniu spełniamy ustawowy obowiązek oraz chronimy się przez solidarną odpowiedzialnością związaną z towarami i usługami z załącznika nr. 15

Parametr Zawsze całkowita kwota VAT z dokumentu – domyślnie na dokumentach zakupu i sprzedaży utworzy się płatność z uzupełnioną kwotą VAT/MPP odpowiadającą wartości całego VAT z dokumentu.

UWAGA: Wybór parametru w tym miejscu wpływa na domyślny sposób ustawienia wartości tego parametru na dokumentach ewidencji i dokumentach w module Handel.

REJESTRACJA DOKUMENTU OD STRONY EWIDENCJI DOKUMENTÓW


Na dokumencie na zakładce Ogólne znajdują się parametry: Kwota VAT na płatnościach oraz Obowiązkowy MPP.

Pole Kwota VAT na płatnościach jest to odpowiednik pola Wymagalność kwoty VAT z modułu Handel. Parametr ten pozwala sterować sposobem tworzenia płatności na dokumencie.

Kwota VAT na płatnościach – wartość pola domyślnie ustawia się na podstawie Trybu ustalania Kwoty VAT/MPP na płatnościach w konfiguracji, ale może być także zmieniona ręcznie na danym dokumencie. Parametr decyduje o tym, czy płatność do dokumentu utworzy się bez kwoty VAT, z kwotą VAT wyłącznie dla tych elementów VAT, które odpowiadają towarom lub usługom z Zał. nr 15 lub z Kwotą VAT dotyczącą VAT z całego dokumentu.

Obowiązkowy MPP – parametr zaznacza się automatycznie na Tak dla dokumentów, których wartość przekracza 15 tys. zł i co najmniej jeden element VAT oznaczony jest jako MPP. Dla dokumentów z zaznaczonym Obowiązkowym MPP w polu Kwota VAT na płatnościach można wskazać dwie opcje tworzenia płatności: Wg pozycji MPP dokumentu lub Całkowita kwota VAT dokumentu.

W dokumentach ewidencji na zakładce VAT w elementach dodane zostało nowe pole – Grupa. Wybranie w tym polu wartości MPP oznacza, że dany element VAT dotyczy towarów lub usług wymienionych w Załączniku nr 15 do Ustawy o VAT. W przypadku, gdy dokument źródłowy powstał w module Handel, oznaczenie MPP z pozycji dokumentu handlowego zostanie przeniesione do pola Grupa.

Użytkownik sam zaznacza, czy dany element podlega obowiązkowemu MPP czy nie – w polu Grupa:

PRZYGOTOWYWANIE TZW. OKRESOWYCH PRZELEWÓW MPP


To kolejna zmiana, jaką wprowadza Ustawa o VAT. Przelewy te, mają umożliwić zrealizowanie przelewu MPP za wiele faktur dla danego kontrahenta. Należy jednak przestrzegać określonych warunków.
Przelewy te zrealizujemy w Ewidencji Środków Pieniężnych -> Rozrachunki wg Dokumentów -> Czynności: Przygotuj przelewy okresowy (MPP)…

Przy opcji Wg podmiotów płatności zaznaczonej na Tak, przelewy automatycznie pogrupują się w ramach kontrahentów. Natomiast przy zaznaczeniu tej opcji na Nie, możemy wskazać konkretnego kontrahenta, dla którego przelewy zostaną przygotowane.
Istotne jest także wskazanie okresu, za jaki przelew zostanie zrealizowany. Okres ten, nie może być krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 1 miesiąc. Przelewy okresowe realizowane są dla wszystkich zobowiązań względem danego kontrahenta w wybranym okresie czasu.
Przelew, który się utworzy, będzie przelewem w nowym wariancie: Przelew MPP okresowy – który posiada wskazanie na dany okres, a nie na konkretny numer faktury.Zmianę zauważymy także na Czynnościach -> Przygotuj przelewy…

Opcja ta posiada teraz opcję Tryb naliczania: