Opublikowana została wersja enova365 z numerem 2003.2.2, w której zaimplementowane zostały zmiany związane z uchwaloną ustawą z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695). Aktualizacja dotyczy przede wszystkim modułów Kadry Płace oraz Księgowych.

Wersja 2003.2.2 do pobrania tutaj.

Nowe wydruki:

 • Wniosek RSP-C -świadczenie dla zleceniobiorcy.
 • Uaktualniono wzór Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem -COVID-19.
 • Dodano nowy wydruk „Wykaz pracowników uprawnionych do dofinansowania z FGŚP (COVID-19).

Zmiany w zakresie ZASIŁKÓW:

 • Do 46 dni wydłużony został limit zasiłku opiekuńczego przysługującego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki z powodu COVID-19.
 • Lista przyczyn nieobecności: Zwolnienie opieka (ZUS) uzupełniona została o pozycję: Zamknięcie placówki dorosłej osoby niepełnosprawnej – koronawirus.
 • Lista przyczyn nieobecności: Zwolnienie chorobowe została uzupełniona o pozycję: Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego – koronawirus 100%.
 • Umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego dla osób które, zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.

Zmiany w zakresie BADAŃ LEKARSKICH:

 • W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawieszona została konieczność wykonywania badań okresowych.
 • Formularz Badań lekarskich został uzupełniony o pole Data ważności przedłużona do z datą terminu badania, do której wydłużono zostaje ważność danego badania.

Zmiany w zakresie WARUNKÓW PRACY I WYNAGRODZENIA:

 • Dodano operację: Ustawa COVID-19/Obniż wymiar etatu.
 • Dodano standardową strefę czasu pracy o nazwie Przestój ekonomiczny, która służy do odnotowania na kartotece pracownika (zakładka Kalendarz -> Czas pracy) informacji o liczbie godzin, w których pracownik przebywał na przestoju.

Zmiany w zakresie ELASTYCZNEGO CZASU PRACY:

 • Na definicji kalendarza parametr Weryfikuj standardowe reguły czasu pracy uzupełniony został o pozycję COVID-19.
 • W kartotece pracownika na zakładce Etat -> Inne dane dodano sekcję: Okresy nieprzerwanego odpoczynku dobowego, w której jest dostępny parametr: Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego -COVID-19.

Zmiany w zakresie SZKOLEŃ BHP:

 • Na formularzu szkolenia BHP dodano parametr Data ważności przedłużona do z datą, do której przedłużono ważność szkolenia BHP.
 • Dodano czynność Operacja seryjna –Wydłuż termin szkolenia BHP.
 • W raporcie Szkolenia BHP dostępnym z listy pracowników, w kolumnie z terminem dodano informacje o przedłużonym terminie wykonania szkolenia okresowego BHP wprowadzono możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym.

Zmiany w zakresie rozliczania składek PPK w okresie przestoju, obniżonego wymiaru czasu pracy:

 • Zrealizowano zawieszenie naliczania składek na PPK, dla pracowników przebywających na przestoju ekonomicznym lub pracowników z okresowym obniżeniem wymiaru etatu.

Zmiany w zakresie ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 • Zapisany został Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COPVID-19. Domyślnie jest to okres od 14 marca do 13 kwietnia 2020 roku.
 • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe dodano parametr Orzeczenie wydane przez, w którym należy odnotować czy dane dotyczące stopnia niepełnosprawności uzupełnione na zakładce Dane ubezpieczeniowe dotyczą orzeczenia wydanego przez ZUS czy Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania.

Całość zmian jak zwykle opisana została w ulotce. Zachęcamy do zapoznania się z podanymi informacjami. Opublikowana została także specjalna ulotka z nowościami w wersji 2003.2.2 dla modułu Kadry i Płace, aby ułatwić zapoznanie się z zakresem kolejnych zmian specustawy. Ulotka znajduje się tutaj.