Od 1 października Klient będzie zobligowany do przekazania pliku JPK_FV z uwzględnieniem oznaczenia grupy towarowo-usługowej, czyli symboli GTU lub jednoznacznego opisywania na dokumentach sprzedaży odpowiednich symboli. Przepisy wyróżniają 13 grup towarów i usług, które objęte są szczegółową identyfikacją to:

 • GTU 01 – na dostawę napojów alkoholowych (alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym).
 • GTU 02 – na dostawę towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. niektórych benzyn, paliw i gazów), oraz tzw. pozostałych towarów, o wymienionych w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
 • GTU 03 – na dostawę oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (w tej kategorii występują jednak wyłączenia).
 • GTU 04 – na dostawę wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU 05 – na dostawę odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (m. in. niektórych wraków, odpadów i surowców wtórnych).
 • GTU 06 – na dostawę urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU 07 – na dostawę pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU 08 – na dostawę metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU 09 – na dostawę leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
 • GTU 10 - na dostawę budynków, budowli i gruntów.
 • GTU 11 – na świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU 12 – na świadczenie usług o charakterze niematerialnym tj. doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, marketingowych, firm centralnych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, badań naukowych i prac rozwojowych oraz usług szkoleniowych.
 • GTU 13 – na świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Przykład dodania GTU
Wybieramy konkretny towar, klikamy Otwórz i przechodzimy do zakładki „Dodatkowe”. Ustawiamy Grupę towarową VAT. Dodana GTU zostaje zapisana na danym produkcie i taka będzie podstawiana na dokumentach. Klikamy OK. Zatwierdzamy i zamykamy.
Szczegółowy zakres GTU znaleźć można w broszurze informacji - załącznik do pobrania tylko dla zalogowanych.