Następujące transakcje powinny być oznaczone specjalnymi oznaczeniami literowymi:

 • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – „SW”, dotyczy sprzedaży w obrocie „wewnątrzwspólnotowym” (spełnione muszą zostać dwa warunki szczegółowo opisane w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Towary powinny zostać sprzedane na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub firmy będącej lub niebędącej podatnikiem, która nie ma obowiązku rozliczania WNT.
 • Sprzedaż usług elektronicznych – „EE”, przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, dla których miejsce ich świadczenia określane jest zgodnie z art. 28k ustawy o VAT, czyli na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będą zobowiązani do oznaczania.
 • Podmioty powiązane – „TP, podatnicy mają obowiązek stosowania specjalnych oznaczeń dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, w których występują podmioty powiązane. Na mocy art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT za podmioty powiązane uznaje się: „podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub podatnika i jego zagraniczny zakład a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład, powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia.
 • Szczególny przypadek WNT – „TT_WNT – oznacza się w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dokonywanego przez drugiego w kolejności podatnika podczas transakcji trójstronnej uproszczonej. Symbol ten występuje tylko w strukturze po stronie podatku VAT należnego.
 • Szczególny przypadek WDT – „TT_D – dotyczy transakcji trójstronnych w procedurze uproszczonej, zawieranych między podatnikami z trzech różnych państw członkowskich z UE, którzy dokonali rejestracji do celów wewnątrzwspólnotowych w swoich krajach. Tego typu transakcje polegają na dostawie towaru bezpośrednio między pierwszym a trzecim uczestnikiem transakcji. Drugi podatnik w łańcuchu dostaw pełni w tej sytuacji rolę pośrednika.
 • Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży - "MR_T" – przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wyżej wymienionych usług w ramach procedury VAT marża mają obowiązek stosowania niniejszego, dodatkowego oznaczenie w nowym JPK_V7. Przy świadczeniu usług turystyki, podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Marżą jest natomiast różnica między końcową kwotą faktury, którą płaci nabywca, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty.
 • Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowaną na zasadach marży - „MR_UZ - przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wyżej wymienionych towarów w ramach procedury VAT marża mają obowiązek stosowania niniejszego, dodatkowego oznaczenie w nowym JPK_V7. W przypadku sprzedaży towarów podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
 • Transakcja sprzedaży towaru do kraju UE w ramach WDT, importowanego wcześniej przez nabywcę z kraju trzeciego w ramach procedur celnych
  • 42 (import) – odprawa celna ma miejsce w Polsce lub w innym kraju UE, a po imporcie tych towarów następuje ich wewnątrzwspólnotowa dostawa – „I_42”.
  • 63 (import) – w przypadku reimportu towarów spoza UE, czyli w sytuacji kiedy towar zaimportowany do Polski lub innego kraju UE, który przeszedł odprawę celną, ponownie zostaje wywieziony poza teren UE (np. w celu obróbki), a następnie wraca do Polski lub innego kraju UE – „I_63”.
 • Transfer bonów w JPK - w obrocie gospodarczym podatnicy w ramach własnej działalności gospodarczej mogą dokonywać emisji bonów. Można to robić we własnym imieniu, gdzie wymiana bonu na towar następuje w działalności tego podatnika (bez pośrednika), lub w formie pośredniczenia – pośredniczą w sprzedaży bonów, lecz ich nie wymieniają na towary i nie działają we własnym imieniu. Wyróżnia się też przypadek, w którym podatnik jedynie wymienia bon na towar, nie dokonując jego emisji we własnym imieniu. Każda z tych sytuacji wymaga właściwego oznaczenia w pliku JPK_ V7. Emisja bonów będzie zatem oznaczana w części ewidencyjnej pliku JPK po stronie podatku należnego jednym z trzech symboli – w zależności od stanu faktycznego, który ma miejsce u podatnika:
  • „B_SPV” – w przypadku transferu bonu jednego przeznaczenia, którego dokonuje podatnik działający we własnym imieniu, co oznacza, że wymiana wyemitowanego bonu na towar następuje w działalności tego podatnika.
  • „B_SPV_DOSTAWA” – w przypadku dostawy towarów i usług oparciu o bon jednego przeznaczenia, gdzie podatnik dokonujący wymiany nie emituje bonu we własnym imieniu.
  • „B_MPV_PROWIZJA” – w przypadku pośredniczenia w transferze bonu różnego przeznaczenia, który dokonywany jest przez podatnika niebędącego sprzedawcą towarów i usług podlegających wymianie na bon.
 • Split payment – „MPP" – dla oznaczenia transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, w przypadku gdy spełnione są określone przez ustawodawcę warunki. W związku z tym fakturę: 1. dokumentującą transakcję wskazaną w załączniku nr 15 ustawy o VAT, 2. o wartości powyżej 15 tys. brutto, 3. wystawioną przez czynnego podatnika VAT na rzecz firmy (transakcja B2B), 4. zawierającą adnotację „mechanizm podzielonej płatności”
  (Uwaga: Nawet jak faktura nie zawiera tej adnotacji, ale spełnia wszystkie 3 pierwsze warunki, należy zastosować oznaczenie) – należy w nowym pliku JPK_V7 opatrzyć oznaczeniem „MPP”. Jeśli warunki nie są spełnione, nie należy stosować oznaczenia „MPP”, mimo iż np. faktura zawiera taką adnotację.

Podsumowując, JPK_V7 to nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego, która ma stanowić połączenie składanych dotychczas odrębnie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Jego wprowadzenie nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorcę w formie konieczności stosowania nowych oznaczeń, w szczególności dla transakcji wrażliwych tj. narażonych na oszustwa podatkowe. Nowy JPK_VAT będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców (małych, średnich i dużych) od 1 października 2020r.

Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze informacji - załącznik do pobrania tylko dla zalogowanych.