Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaktualizowano wzorce wydruków deklaracji PIT oraz oświadczeń obowiązujących od początku 2020 roku. Nowe wzory deklaracji podatkowych należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2019 roku. Są to:

 • deklaracje podatkowe: PIT-4R (9), PIT-8AR (8), PIT-8C (10), PIT-11 (25), PIT-R (20), IFT-1 (15), IFT-1R (15).

A nowe wzory oświadczeń do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2020 roku:

 • oświadczenia: PIT-2 (6), PIT-2A (6), PIT-3 (6).

Zmiany te wprowadzono wraz z wersją programu enova365 2001.0.0. Wersja ta dla Naszych Klientów do pobrania tutaj.

Zmiany w deklaracjach PIT-11


Zmiany w deklaracjach podatkowych, jakie nastąpiły to:

 • Zmiany związanie z wykazywaniem przychodów osób do 26. roku życia
 • Na deklaracji rozdzielono przychody osób zwolnionych z podatku do 26. roku życia od pozostałych przychodów:

  Na deklaracji PIT-11(25) przychody z etatu należy wykazać z podziałem na przychód uzyskany od dnia 1.08.2019 do dnia ukończenia 26 roku życia w części opodatkowanej (ponad limit zwolnienia z podatku) w pozycji 2E oraz na pozostałe przychody w pozcyji 1E.

  Analogicznie należy wykazać przychody z tytułu umowy zlecenia, w pozycji 6 przychody z umowy zlecenia uzyskany od dnia 1.08.2019 do dnia ukończenia 26 roku życia w części opodatkowanej (ponad limit zwolnienia z podatku), a w pozycji 6E pozostałe opodatkowane przychody z umów zlecenia w pozycji 5E.

 • Zmiany w wykazywaniu składek
 • Podobnie jak w przypadku przychodów również składki społeczne oraz zdrowotne na deklaracji PIT-11 należy wykazać w podziale na składki: od przychodów uzyskanych od 1.08.2019 do ukończenia 26 roku życia w części opodatkowanej, od przychodów uzyskanych od 1.08.2019 do ukończenia 26 roku życia w części zwolnionej z podatku, od pozostałych przychodów.

 • Wykazywanie przychodu osób do 26 roku życia zwolnionego z podatku
 • W części G deklaracji PIT-11 należy wykazać przychody zwolnione z podatku uzyskane po 1.08.2019 przez osoby do 26 roku życia, w podziale na etat i zlecenie.

 • Włączenie części przychodów do Innych źródeł
 • Uaktualniono nazwy pozycji PIT i zmieniono wykazywanie przychodów na PIT-11 włączonych do Innych źródeł. Część przychodów, która do tej pory była wykazywana w osobnych pozycjach na deklaracji PIT-11 w wersji 24 została włączona do pozycji Inne źródła na deklaracji PIT-11 w wersji 25 obowiązującej od stycznia 2020. Są to:

  • Należności z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.
  • Należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym.
  • Świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej.
  • Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy.

  W programie zostało w pełni obsłużone wykazywanie powyższych przychodów w odpowiedniej pozycji PIT-11, użytkownik po aktualizacji wersji nie musi wykonywać dodatkowych czynności.

 • Dodanie nowego pola – Numer informacji oraz Okres – na deklaracji PIT-11(25) obowiązującej od 1 stycznia 2020.

  Jeżeli za jeden rok podatkowy będzie przesyłana więcej niż jedna deklaracji dla konkretnego pracownika (jednocześnie niebędąca korektą poprzedniej deklaracji), informacja przyjmie kolejny numer oraz nie będzie uwzględniała kwot z poprzedniej deklaracji (zostanie naliczona różnicowo).

 • Nowa pozycja PIT dla umów zlecenia
 • W związku z rozdzieleniem na deklaracji PIT-11 wykazywania przychodów z tytułu umowy zlecenia od przychodów z tytułu umowy o dzieło, została dodana nowa pozycja PIT – PIT-11 5/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy.

  Zmiany w deklaracjach PIT-4R, PIT-8AR


  Pozostałe zmiany


  Pozostałe zmiany związane z deklaracjami PIT:

  • Usunięto wykazywanie numeru Regon i pola Poczta.
  • Zestawienie PIT-11 – Dostosowano raport Zestawienie PIT-11 do zmian w wykazywaniu przychodów na deklaracji PIT-11. Raport jest dostępny na liście: Kadry i płace -> Kadry > Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy.
  • Usprawniono dodawanie dużej liczby deklaracji PIT-11 do deklaracji zbiorczej PIT-11Z ( powyżej 100 deklaracji).
  • Dodatkowe pola na listach wypłat wyliczające wartości pobierane do deklaracji PIT-11.
  • Uaktualniono Bilans otwarcia do deklaracji PIT-11(25).
  • Dostosowano wysyłkę eDeklaracji do nowych wzorów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

  Oświadczenia: PIT-2 (6), PIT-2A (6), PIT-3 (6).


  Możliwość wprowadzenia nowego oświadczenia PIT-2A lub zaktualizowanych oświadczeń PIT-2 bądź PIT-3, znajdziemy standardowo na kartotece pracownika na zakładce Oświadczenia i wnioski -> Oświadczenia: