Opublikowana została wersja 2006.0.0 enova365. Jest to wersja rozwojowa, obejmująca funkcjonalności prawie wszystkich obszarów systemu. Wymaga także konwersji bazy.

UWAGA! Informujemy użytkowników systemu Windows 7, że zauważyliśmy istotne problemy z wydrukami w wersji 2006 i sugerujemy wstrzymanie się z instalacją wersji na tym środowisku.

Instalator wersji 2006 dla Naszych Klientów znajduje się tutaj.

Zmiany w module Kadry i Płace:

 • Wynagrodzenia
  • Przestój. W czynności Import nieobecności z PUE obsłużono usuwanie stref przestoju ekonomicznego zachodzących na okres nieobecności importowanych z PUE.
  • Składka Zdrowotna. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wpłacie korygującej.
  • Wynagrodzenie za urlop. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop, jeżeli za miesiące poprzedzające nieobecność Urlop wypoczynkowy były uzupełnione Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego.
  • Prawa dostępu. Poprawiono odczytywanie praw dostępu dla operatora w czasie naliczania wypłaty (Kadry/Pracownik/Simple - Prawo do informacji o zaszeregowaniu).
 • Pulpity
  • Zoptymalizowano kod definicji e-wniosków opartych o definicję dokumentów dodatkowych, w celu uproszczenia wprowadzania w nim modyfikacji.
  • Obsłużono kategoryzację wniosków składanych z poziomów pulpitów, w celu usprawnienia procesu składania wniosków. Na liście Ogólne -> Wnioski w celu wprowadzenia nowego wniosku dodano przycisk Nowy wniosek , po wybraniu którego pojawia się okno z parametrami:
   • Wnioski bez kategorii - parametr może przyjmować wartości TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony NIE, to będzie można wskazać kategorię wniosków, co umożliwi zawężenie listy wniosków do wybranej kategorii.
   • Kategoria wniosku - po wybraniu kategorii w parametrze "Wniosek" lista zostanie zawężona do wniosków przypisanych do danej kategorii.
   • Wniosek - należy wskazać wniosek, który będzie składany.
  • Zmodyfikowano wniosek e-zmian rachunku bankowego dodając parametr Rachunek główny do wynagrodzeń domyślnie ustawiony na TAK.
  • Dodano e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+, a także weryfikatory sprawdzające, czy dana osoba może złożyć wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK.

Zmiany w module Księgowość:

 • Odsetki handlowe stosowane w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi - wprowadzono do systemu stopę odsetek handlowych stosowanych w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (medyczne) dodano w konfiguracji Ewidencje ŚP -> Odsetki wraz z aktualną wartością 9,5%.
 • Mechanizm podzielonej płatności - przelewy łączone - wprowadzono możliwość przygotowania łączonego przelewu dla kilku płatności MPP pochodzących z tego samego dokumentu.
 • Sprawdzanie statusu kontrahenta z poziomu Rejestru VAT - czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT. Dodatkowo umożliwiono sprawdzenie statusu kontrahentów w bazie VIES wg daty aktualnej lub według daty operacji na dokumencie w oparciu o historię statusów zapisanych na karcie kontrahenta.
 • Szablony kopiowania dokumentów - dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania.
 • Import wielu plików XML - dodano możliwość importu wielu plików XML jednocześnie (czynność Import z wielu plików XML dostępna z menu Narzędzia).
 • Pobieranie danych z GUS w Biurach Rachunkowych - Biurom Rachunkowym umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS.
 • Praca na wielu bazach - czynności Zapisz ustawienia listy w bazach oraz Przywróć ustawienia listy w bazach dostępne w ramach Organizatora widoku listy rozbudowano o możliwość wyboru kontekstów zapisu ustawień.

Zmiany w module Handel:

 • Słownik kodów CN - zmieniono sposób edycji kodu CN w karcie towaru. Odbywa się ona obecnie przez wybór z rozbudowanego słownika. W słowniku tym dla każdego kodu CN można określić jednostkę uzupełniającą oraz wymagalność masy netto.
 • Serwis do własnej (wdrożeniowej) obsługi kodu kreskowego z czytnika - dodano serwis, który umożliwia wpięcie się własnym dodatkiem w logikę przetwarzania kodu kreskowego odczytanego czytnikiem. Serwis działa na dwa sposoby: dodatkowy kod jest wykonywany wtedy, gdy mechanizm standardowy nie znalazł odczytanego kodu w żadnym z predefiniowanych kroków (1), albo standardowe kroki są pomijane i od razu wykonywany jest dodatkowy kod (2).
 • Raportowanie sprzedaży - ulepszenia - na liście faktur sprzedaży dodano wydruk „Nierozliczone faktury zaliczkowe” oraz grupę raportów o nazwie „Zestawienia wg wartości pozycji”. Nowa grupa zawiera dwa zestawienia: Sprzedaż towarów i usług (wg pozycji), Sprzedaż do kontrahentów (wg pozycji).

Zmiany Systemowe:

 • HTML plik Servers.config serwera interfejsu użytkowania został przeniesiony do folderu Config. Została również zmieniona jego nazwa na app.servers.config. Również nazwy pozostałych plików konfiguracyjnych w folderze Config zostały zmienione wg następującego schematu stara nazwa enova365.XXXX.config - nowa nazwa app.XXXX.config.
 • W wersji 2006 enova365 HTML został udostępniony podgląd tabel.
 • W wersji 2006 enova365 HTML zostały zaimplementowane podpowiedzi wyrażeń dla pól typu kod. Dzięki czemu np. na zestawieniu księgowym można uzyskać listę dostępnych wyrażeń.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami zmian w poszczególnym modułach zawartymi w ulotce do wersji.