Zmiana Hasła
Zaloguj się do programu enova
Z menu „Narzędzia” wybierz: „Zmiana hasładostępu”
Wypełnij pola:
1.Poprzednie hasło,pole puste jeśliwcześniej nie byłohasła
2.Nowe hasło doprogramu enova
3.Powtórzenie hasła
4. Wskazówka dotycząca hasła. Informacja, którakojarzy się z wprowadzonym hasłem.
5. Kliknij OK.